ZÁKAZNICKÁ LINKA 08 - 20h / Tel.: +420 605 11 40 88

Obchodní a přepravní podmínky

Obchodní a přepravní podmínky

1.

Provozovatel internetových stránek www.levnenaletiste.cz Jakub Tvrdík, Malátova 395 / 13, Praha 5, 150 00 , IČ: 45328986 ( dále jen provozovatel ) vydává tyto obchodní a přepravní podmínky.
Tyto obchodní a přepravní podmínky upravují práva a povinnosti provozovatele a kteroukoliv fyzickou nebo právnickou osobou, která učiní objednávku přes objednávkový formulář na internetových stránkách www.levnenaletiste.cz, nebo telefonickou objednávku přes dispečink na telefonním čísle +420 605 11 40 88 (dále jen klient).

2.

Vyplněním potřebných údajů v objednávce, a odesláním vyplněného formuláře kliknutím na tlačítko "odeslat objednávku" v objednávkovém formuláři, nebo učiněním telefonické objednávky přes výše uvedený dispečink, činí klient návrh na uzavření smlouvy o přepravě vybranému okruhu dopravců. Po odeslání vyplněného formuláře, nebo telefonickém objednání je provozovatel povinen do 60 minut potvrdit klientovi obdržení návrhu na uzavření smlouvy SMS zprávou.

Návrh na uzavření smlouvy klientem je učiněn se lhůtou stanovenou pro jeho přijetí, jejíž běh končí okamžikem shodujícím se s údajem o datu a čase přepravy uvedeném klientem. Návrh na uzavření smlouvy vůči ostatním dopravcům zaniká okamžikem, kdy tento návrh akceptuje první dopravce.

Okamžik uzavření smlouvy o přepravě je nejpozději 30 minut před datem a časem přepravy. Provozovatel zašle klientovi jménem dopravce, jenž jej k tomu zplnomocnil, akceptaci návrhu na uzavření smlouvy formou SMS zprávy zaslané na zadané telefonické číslo klienta. Zpráva o akceptaci návrhu obsahuje nejméně jméno a identifikační údaje dopravce, údaje o přepravovaných osobách, datu, čase a trase přepravy, ceně za přepravu a způsobu její úhrady.

Smlouva o přepravě mezi dopravcem a klientem je uzavřena okamžikem doručení SMS zprávy klientovi.

3.

Součástí návrhu na uzavření přepravní smlouvy jsou i následující ujednání obsažená v tomto článku. Klient výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o přepravě. Klient bere na vědomí, že náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o přepravě si hradí sám.

Kontrolními orgány činnosti dopravce jsou Ministerstvo dopravy ČR a Magistrát hlavního města Prahy. Všechny spory vyplývající z přepravní smlouvy budou rozhodovány u Obvodního soudu pro Prahu 5, je-li k jejich řešení příslušný okresní soud, nebo u Městského soudu v Praze, je-li k jejich řešení příslušný krajský soud. Smlouva o přepravě se řídí českým právním řádem.

4.

Ochrana osobních údajů klienta je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které zadal do objednávkového formuláře, nebo nahlásil telefonicky na dispečink a to pro účely uzavření a realizace smlouvy o přepravě.

Osobní údaje klienta nebudou bez jeho souhlasu poskytovány třetím osobám, s výjimkou dopravců. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Klient potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Požádá-li dodavatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je provozovatel povinen mu tuto informaci poskytnout. Provozovatel má v takovém případě právo na přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

5.

Klient akceptuje ceník uvedený na stránkách www.levnenaletiste.cz. Jedná se o cenu za přepravu a další příplatky související s přepravou, jako například (dětská autosedačka, vyzvednutí klienta s cedulkou, zastávka na jiné adrese, znečištění či poškození vozu dopravce klientem). Při objednání přepravy s nástupním místem více než 50km od Prahy, požadujeme zálohu ve výši 50% z potvrzené ceny jízdného, která musí být připsána na náš účet předtím, než náš vůz vyrazí do vaší nástupní stanice. V případě vašeho nenastoupení tato záloha propadá. Údaje k zálohové platbě pošleme klientovi SMS zprávou do 60 ti minut od odeslání objednávky a to v pracovní době dispečinku od 07:00 – 24:00 hodin.

Zrušení objednávky lze učinit minimálně 2 hodiny před plánovanou přepravou v Praze a minimálně 24 hodin před plánovanou přepravou mimo Prahu. V opačném případě můžeme po klientovi požadovat úhradu 50% ceny.

Pokud se stane, z důvodu vyšší moci, že dopravce nepřistaví klientovi automobil včas, musí řidič dát telefonicky tuto skutečnost na vědomí klientovi minimálně 15 minut před plánovanou přepravou. Zákazníkovi tímto nevzniká žádná náhrada škody.

6.

Klient vyslovuje s těmito obchodními a přepravními podmínkami souhlas okamžikem odeslání objednávky přes objednávkový formulář na internetových stránkách www.levnenaletiste.cz, nebo okamžikem telefonického objednání přes dispečink na telefonním čísle +420 605 11 40 88.

Nejsme plátci DPH.

Tyto obchodní a přepravní podmínky nabývají účinnosti dnem 23.4.2015 .